Gerçekçi Olmayan İyimserlik ve Çevre Üzerinde Kontrol Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Elmas, P. ve Akfırat, S. (2015). Mazeret Bulma Eğilimi İle Özsaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mazeret Bulma Eğilimi Başarısızlık Durumunda Özsaygıyı Korur Mu? Başlangıçtaki Özsaygı Düzeyinin Rolü. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 34(2), 17-34.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Elmas
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini sınamak üzere varimax rotasyonlu faktör analizi yapılmıştır. Sonuçlar, beklenildiği gibi ölçeğin iki faktörlü yapısını doğrulamıştır. Analize göre, KMO Bartlett testinden elde edilen Kaiser Meyer Olkin değeri .74’tür. Beş madde (örn. “Yaşamımın yönünü kendim belirlerim.”) çevre üzerinde kontrol algısı faktörü altında toplanmış ve toplam varyansın %37’ sini (Cronbach’s Alpha= .86) açıklamıştır. Dört madde (örn. “Hayatımın çok güzel olacağına eminim.”) ise gerçekçi olmayan iyimserlik faktörünü oluşturmuş ve toplam varyansın % 32’sini (Cronbach’s Alpha= .88) açıklamıştır.

Güvenirlik: 

1. Gelecekle ilgili yaptığım planların gerçekleşeceğine eminim. (ÇÜAK)
2. Kendi yaşamımı kendi istediğim biçimde düzenleyebilirim. (ÇÜAK)
3. Kendi değerlerime uygun istediğim gibi bir yaşam kurabilirim. (ÇÜAK)
4. Yaşamımın yönünü kendim belirlerim. (ÇÜAK)
5. Hayatımın ipleri benim elimde. (ÇÜAK)
6. Hedeflerime ulaşacağıma inanıyorum. (GOİ)
7. Hayatımın çok güzel olacağına eminim. (GOİ)
8. İleride yaptığım işte başarılı olacağım. (GOİ)
9. İyi bir kariyerim olacağını biliyorum. (GOİ)

Derecelendirme: 
5’li Likert tipi (1 = Beni hiç yansıtmıyor, 5 = Tamamen beni yansıtıyor)
İletişim: