Farklılıklara Yaklaşım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Polat, S , Arslan, Y . (2016).Farklılıklara Yaklaşım Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 95-106. DOI: 10.17679/iuefd.17228960

Sorumlu Yazar: 
Yaser Arslan
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde, maddelerin t değerlerinin ait olduğu faktörlerde uyumsuzluk göstermemesi nedeniyle herhangi bir madde ölçekten çıkarılmamıştır. Çünkü yapılan analizlerde maddelerin manidar olmayan t değeri görülmemiştir. Maddelere ilişkin diğer göstergelere ve uyum indekslerine bakıldığında DFA sonucunda ki-kare değerinin (256.91, p < .00) anlamlı olduğu görülmüştür. x2 değerinin anlamlı çıktığı durumlarda x2 / sd değerine bakılması önerilmektedir (Şimşek, 2007). x2 / sd oranının (256.91 / 109 = 2.35) 3’ten küçük olduğu ve mükemmel uyuma işaret ettiği görülmektedir (Kline, 2005; Sümer, 2000). Elde edilen diğer uyum indekslerinin de iyi (RMSEA = .068, GFI = .91, SRMR = .066) ve mükemmel uyuma (NNFI = .96, CFI = .97) sahip olduğu görülmektedir. Tüm indeksler birlikte değerlendirildiğinde, elde edilen uyum iyiliği indeksleri yeterli düzeyde uyuma işaret etmektedir. Analiz sonucunda alt ölçeklere ait madde faktör yüklerinin de .52 ile .89 arasında değiştiği görülmektedir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik çalışması için alt ölçeklerin güvenilirliği Cronbach alfa katsayısı (α) aracılığıyla test edilmiştir. Buna göre Cronbach alfa katsayıları (α); homojenliğin desteklenmesi alt ölçeği için 0.68, renkkörlüğü alt ölçeği için 0.77, eşitlik alt ölçeği için 0.69, erişim alt ölçeği için 0.69, tümleştirme ve öğrenme alt ölçeği için 0.87 olarak hesaplanmıştır

Ölçekte 27 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
beşli likert tipi (1: tamamen katılmıyorum, 2: katılmıyorum, 3: kısmen katılıyorum, 4: katılıyorum, 5: tamamen katılıyorum)
İletişim: