Endişenin Sonuçları Ölçeği (ESÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarı, S. ve İhsan, D. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 261-270.

Sorumlu Yazar: 
Sevda Sarı
Geçerlik: 

Ölçeklerin yapı geçerliliklerini incelemek amacıyla Temel Bileşenler Analizi ve Varimax dönüştürmesi kullanılarak faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığı her alt ölçek için hesaplanmış ve 0.72- 0.87 arasında değiştiği gözlenmiştir.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi
İletişim: