Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 

Yapı Geçerliği: Yapı geçerliğini belirlemek amacıyla her üç ölçek için ayrı ayrı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi ile ölçeklerin, ölçmek istediği yapıyı ölçüp ölçmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Faktör analizine alınan değişkenlerin (maddelerin) kaç faktörde toplandığını belirlemek amacıyla öncelikle özdeğerlere (Eigenvalue) ve varyansın açıklanan yüzdelerine bakılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirliği için iki ayrı yönteme başvurulmuştur. Bunlardan biri test-tekrar test yöntemidir. Bu amaçla her üç ölçek ilk olarak 45 öğretmene uygulanmıştır. İki hafta sonra bu öğretmenlerden 37’sine ulaşılabilmiştir. İk ölçüm ile ikinci ölçümden alınan puanlar arasındaki korelasyon Ekip Değerlendirme Ölçeği için 0.786 (p=000); Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği için 0.872 (p=0.000) ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği için 0.825 (p=0.000) olarak bulunmuştur.

8 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
7’li likert tipinde (1 kesinlikle katılmıyorum, 7 kesinlikle katılıyorum)
İletişim: