Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurtsever, M. (2009). Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi ve anne babaların çocuk haklarına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi ( Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Müge Yurtsever
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğinin sınanmasında faktör analizi işlemleri uygulanmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin değerinin (0.986) 0.50’nin üzerinde olması nedeni ile örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmaya uygun olduğu anlaşılmaktadır. Bartlett’s Testi değerinin de 0.01 önem derecesinde anlamlı olması, ölçülen özelliğin evren parametresinde çok boyutlu bir değişkenden geldiğinin göstermektedir (KMO = 0.986; χ2 Bartlett test (3160) = 135730.4; p = 0.000).Faktör analizi işlemleri sonucu özdeğeri 3 ve yukarı olan 3 faktör görülmektedir. Birinci alt boyutun özdeğeri 44.37’dir ve toplam varyansın 24.99’unu karşılamaktadır. İkinci alt boyutun özdeğeri 4.77’dir ve toplam varyansın 22.08’ini karşılamaktadır. Son alt boyutun özdeğeri 3.53’tür ve toplam varyansın 18.78’ini karşılamaktadır. Üç alt boyut, ölçülen değişkenin toplam varyansının 65.84’ünü açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

ölçeğin genel toplam güvenilirliğini test etmek üzere hesaplanan iç tutarlılık katsayılarından en yüksek güvenilirliği Cronbach Alpha (0.956), en düşük güvenilirliği ise Spearman-Brown (0.866) ve Guttman (0.949) tekniklerinin verdiği görülmektedir. Bu değerlerin 0.70’ten büyük bir değer olması, Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeği’nin ilk aşamada iç güvenilirliğe sahip
olduğunu göstermiştir.

63 madde ve 2 temel alt boyuttan oluşmaktadır.
“Bakım ve Korunma ” faktörü “Devlet Güvencesi ve Desteği” ve “Bakım ve Koruma” olmak üzere iki faktörden oluşan bir yapıya sahiptir
Devlet Güvencesi ve Desteği (23 madde)
Bakım ve Koruma (15 madde)
Kendi Kendine Karar Verme (25 madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5= tümüyle katılıyorum)
İletişim: