Diyabete Özgü Yeme Bozukluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atik-Altınok, Y., Özgür, S., Meseri, R., Özen, S., Darcan, Ş., & Gökşen, D. (2017) Reliability and validity of the Diabetes Eating Problem Survey in Turkish children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. The Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 9(4), 323-328. doi: 10.4274/jcrpe.4219

Sorumlu Yazar: 
yasemin atik altınok
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği için, yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizinde (DFA) elde edilen modelin uyum indeksleri incelenmiş ve ana faktörler ile alt boyutları arasında uyumluluk olduğu saptanmıştır (RMSEA=0.076).

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik düzeyini belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach ∝ iç tutarlılık katsayısı 0.85’ tir

16

Derecelendirme: 
5 li Likert
İletişim: