Dinsel Fundamentalizm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezen, A. (2010). Dinsel Fundamentalizm Ölçeğinin Türkçe çevirisinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30, 136-147.

Sorumlu Yazar: 
Abdulvahid SEZEN
Geçerlik: 

İngilizce’den Türkçe’ye çevrilen DFÖ için geçerlilik faktör analizi ve iç tutarlılık tekniği kullanılarak
hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları iki teknikle gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birincisi olan yarıya bölme (split-half) tekniğiyle yapılan güvenirlik hesaplamaları sonucunda korelasyon katsayısı r= .75 olup; p<.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için uygulanan ikinci teknik de, ölçeğin homojen bir yapıya sahip olup olmadığıyla ilgilidir. İçsel tutarlılık (homojenlik) ölçütü olan güvenirlik Cronbach’s alpha katsayısı ise α=.73 değerinde bulunmuştur. Bu değer ölçeğin kendisinden beklenen ölçümü yapabileceğinin bir göstergesidir.

3 alt boyut 12 madde
-Dinsel Öğretiler : Kişi, en iyi ve en anlamlı bir yaşam sürdürmek istiyorsa, kökeni hakikate dayanan bir dine mensup olmalıdır.
-Sembolik Düşünce :Şeytan, insanların kendi şehevi arzularına yükledikleri sadece bir isimdir. Yoksa gerçekte insanı yoldan çıkaran şeytani bir “Karanlıklar Prensi” diye bir varlık mevcut değildir.
-Kategorik Düşünme : “Bu dünyada Tanrı’nın insanlığa gönderdiği öyle mutlak dinsel mesajlar vardır ki, başka türlüsünü düşünmek imkansızdır.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: