Dinsel Başaçıkma Faaliyetleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Memiş, H. (2003). Dinsel Başaçıkma Faaliyetleri Ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlik çalışması(Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 

Geçerlik için iç tutarlılık ve faktör analizi teknikleri uygulanmıştır. Madde-toplam puan korelasyonları -.39 ile.63 arasında ve p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. Varimaks rotasyonu kullanılan temel bileşenler faktör analizinde, varyansın % 64’ünü açıklayan, özdeğerleri 1’den yüksek, 9 faktöre ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği için, iki-yarım test ve Kuder-Richardson-20 teknikleriyle elde edilen bulgular sırasıyla r=.70 ve r=.84’tür.

Derecelendirme: 
PDF: