Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H. (2022). A Scale Development Study: Psychometric Properties of the Cumhuriyet Subjective Sleep Quality Scale. Cumhuriyet Medical Journal, 44(1), 44-50. DOI: 10.7197/cmj.1070438

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

31 maddelik taslak ölçeği yapı geçerliği için uygulanan keşfedici faktör analizi sonucunda 18 maddeli ve 3 alt boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Bu yapı toplam varyansın %60.45’ini açıklamaktadır. İlk faktör: Psikosomatik etkiler (5 madde), ikinci faktör: Uyku süreci (7 madde) ve üçüncü faktör: Uyku doyumu (6 madde) olarak isimlendirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği değerleri χ2/sd=2.78, RMSEA= .08, SRMR=.085, NFI= .90, PNFI= .91, RFI= .88, IFI= .92, CFI= .92, PGFI= .60 ve AGFI=.82 şeklinde hesaplanmıştır. Faktör yük katsayıları.51 ile .84 arasında sıralanmaktadır. Eş zamanlı ölçek geçerliği çalışmasında, Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği (CÖUKÖ) ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük-12 Ölçeği ve COVID-19 Korkusu Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişkiler bulunmuştur (r= .43, .21, sırasıyla; p<.01)

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için α=.91, psikosomatik etkiler faktörü için α=.84, uyku süreci için α=.87 ve uyku doyumu için α=.84 olarak hesaplanmıştır. Düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .48 ile .69. arasında sıralanmaktadır.

2. İyi uyuyamadığım için gün içinde bitkin/yorgun hissettim.
8. Bütün gece dönüp durdum.
15. Yeterince uyudum.

Derecelendirme: 
4’lü derecelendirme (0=Hiçbir zaman, 1=Çok nadir, 2= Bazen, 3=Çok sık )
İletişim: