Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (ÇİYKÖ) 8-12 Yaş Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakın-Memik, N., Ağaoğlu, B., Coşkun, A. ve Karakaya, I. (2008). Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 8-12 Yaş Çocuk Formunun geçerlik ve güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 87-98.

Sorumlu Yazar: 
Nursu Çakın Memik
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği bilinen grup yöntemiyle sağlıklı, ivegen hastalığı olan ve süregen hastalığı olan grupların ÇİYKÖ puan ortalamaları karşılaştırılarak; morbidite ve hastalık yükü belirteçleriyle ÇİYKÖ puanlarının ilişkileri incelenerek ve çocuk-ebeveyn formları ÇİYKÖ puanları arasındaki korelasyona bakılarak değerlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

ÇİYKÖ’nin güvenirliği iç tutarlık ve madde-iç tutarlığı ile değerlendirilmiştir. Çocuk ve ebeveyn formlarında Cronbach alfa katsayıları sağlıklı grupta 0.591 ile 0.884 arasında değişmektedir.

4 alt boyut ve 23 madde

Fiziksel İşlevsellik (8 m): Evde günlük işleri yapmak.
Duygusal İşlevsellik (5 m): Kendisine ne olacağı konusunda endişe duymak.
Sosyal İşlevsellik (5 m): Yaşıtlarının onunla arkadaş olmak istememesi.
Okul İşlevselliği (5 m): Kendini iyi hissetmediği için okula gidememesi.

Derecelendirme: 
Maddeler 0-100 arasında puanlanmaktadır. Sorunun yanıtı hiçbir zaman olarak işaretlenmişse 0=100, nadiren olarak işaretlenmişse 1=75, bazen olarak işaretlenmişse 2=50, sıklıkla olarak işaretlenmişse 3=25, hemen her zaman olarak işaretlenmişse 4=0 puan almaktadır.
İletişim: