Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakın-Memik, N., Ağaoğlu, B., Coşkun, A., Üneri, Ö.Ş. ve Karakaya, I. (2007). Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 yaş ergen formunun geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 353-363.

Sorumlu Yazar: 
Nursu Çakın Memik
Geçerlik: 

Çalışmada ölçeğin iç tutarlığı (Cronbach alfa katsayısı) ergen formunda 0.82, ebeveyn formunda 0.87
olarak saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Ebeveyn ve ergen formunda kronik hastalık grubunun ölçek puan ortalamaları genel olarak
sağlıklı ve akut hastalık gruplarından daha düşük bulunmuştur. Hastalanma ile hastalık yükü belirteçleriyle ÇİYKÖ
puanlarının ilişkisi değerlendirildiğinde hem ergen, hem de ebeveyn formlarında genel olarak ölçek puanları ile
birçok hastalanma ve hastalık yükü belirteci arasında düşük-orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı, ters orantılı
korelasyon saptanmıştır. Ergen ve ebeveyn formları arasındaki korelasyonlar değerlendirildiğinde ise istatistiksel
olarak anlamlı ve doğru orantılı korelasyonlar elde edilmiştir.

4 alt boyut ve 23 madde
fiziksel sağlık (8 m):
duygusal işlevsellik (5 m):
sosyal işlevsellik (5 m):
Okul işlevselliği (5 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (hiçbir zaman-hemen her zaman)
İletişim: