Chedoke-Mcmaster Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlar Ölçeği (T-CATCH)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, Ö.M. (2019). The Chedoke MC-master attitudes towards children with handicaps anketinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Sorumlu Yazar: 
Özge Mine Yılmaz
Geçerlik: 

AFA için SPSS programı kullanılmış, öncesinde ise verilerin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) analizi ve Bartlett testi incelenmiştir. KMO analiz sonucunun 0.5’den büyük olması anlamlı kabul edilmiştir. Bartlett küresellik testi hesaplanıp p<0.001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu kabul edilmiştir

Güvenirlik: 

Likert tipi bir ölçeğin iç tutarlılığını değerlendirmek için, Cronbach Alfa katsayısı olarak bilinen güvenirlik ölçütü kullanılır. Bu yöntemle uygulanan ölçeğin maddelerine verilen yanıtların tutarlılığı saptanmaktadır. Ölçek maddelerin ölçtüğü özelliklerin, davranışların homojen olması güvenirliği arttırır. Cronbach Alfa katsayısı ölçek içinde bulunan maddelerin iç tutarlığının, homojenliğinin ölçüsüdür

ölçek 36 madde 3 faktörden oluşmaktadır

Derecelendirme: 
tamamen katılıyorum” (5), “katılıyorum” (4), “kararsızım” (3), “katılmıyorum” (2) “kesinlikle katılmıyorum” (1)