Birleştirilmiş Sınıf Özyeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sağ, R. (2011). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Özyeterlik Ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 386-397.

Sorumlu Yazar: 
Ramazan Sağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsaysı .93’tür.

2 alt boyut ve 15 madde
Program okuryazarlığı (9) : Birleştirilmiş sınıflara dönük ders planları yapmada kendimi
Öğretim ve değerlendirme (10) : Öğrencilerin bilişsel becerilerini değerlendirmek için ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmada kendimi

Derecelendirme: 
Ölçek 5’li Likert tipi olarak hazırlanmış maddeler “Kendimi yeterli görürüm- 5…..kendimi hiç yeterli görmem-1” olacak şekilde puanlanmıştır.
İletişim: