Berkeley Dışavurumculuk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A. (2011). The validity and reliability of the Turkish version of the Berkeley
Expressivity Scale. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 30, 27 – 33. doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.006

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonuçları 16
üç faktöre yüklenen maddeler (pozitif ifade, negatif ifade ve dürtü gücü). Açıklanan toplam varyans
% 58 ve faktör yükleri .53 ile .90 arasında değişmektedir. Modelin uyum indeks değerleri RMSEA = .048, NFI = .96, CFI = .98,
IFI = .98, RFI = .95, GFI = .95, AGFI = .92 ve SRMR = .048.Bunda
Türk kültüründe orijinal ölçeğin yapısını doğrulamak için çalışma doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık güvenirlik katsayıları .74 ile .88 arasında değişmektedir
ve test-tekrar test güvenilirlik katsayıları .66 ile .85 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar, bu ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

16 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
(1─göre katılmıyorum, 7─güzel kabul ediyorum)
İletişim: