Bergen Uykusuzluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bay, T.,& Ergün, A. (2017). Bergen Uykusuzluk Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (ss. 1099). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Tuba Bay
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliği dil kapsam ve içerik geçerliliği olmak üzere yapıldı.Ölçeğin kapsam geçerliliği 10 uzman görüşü alınarak,yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile incelendi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için iç tutarlılık analizi ve test tekrar test analizi kullanıldı.İç tutarlılık Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ile,test tekrar test sonuçları Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi.

Derecelendirme: