Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Meral, B & Cavkaytar, A. (2013). Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim. 38 (170), 49-60.

Sorumlu Yazar: 
Bekir Fatih Meral
Geçerlik: 

Yapılan DFA’da elde modelin uyum indeksleri incelenmiş ve Ki-kare değerinin (x2=741.30, N=368, sd=263, p=.00) anlamlı olduğu görülmüştür. Bu çalışmada x2/sd= uyum (741.30/263=2.81) şeklinde yapılan hesaplamaya göre çalışmanın kabul edilebilir bir uyum iyiliğine (2.81) sahip olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa (α) iç tutarlılık katsayıları BCAYKÖ’nün bütünü için .92, alt boyutlar açısından aile etkileşimi için .81, ebeveynlik için .80, duygusal yeterlik için .71, fiziksel/finansal/materyal yeterliği için .81 ve yetersizliğe ilişkin destek alt boyutu için .82 olarak hesaplanmıştır

Toplam madde sayısı 25’tir.
Örnek Maddeler:
Aile üyelerim, birbirleriyle her konuda çekinmeden, açıkça konuşur.
Aile üyelerim, çocukların okul ödevlerine ve etkinliklerine yardımcı olur.
Ailem masraflarımızı karşılayacak ekonomik güce sahiptir.

Derecelendirme: 
hiç uygun değil, uygun değil, uygun, ne uygun ne uygun değil, uygun, tamamen uygun
İletişim: