Akademisyenlere Yönelik Mobbing Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çögenli, M. Z., ve Asunakutlu, T. (2014). Akademisyenlere Yönelik Mobbing Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 92-105.

Sorumlu Yazar: 
Mehmed Zait Çögenli
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizinde öncelikle verilerin faktör analizine uygun olup olmadığına bakılmıştır. Bu amaçla Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uygunluğu *0,889+ ve Barlett Testi manidar bulunmuştur. Verilerin faktör analizine uygun olduğu belirlendikten sonra 41 maddeye boyut tanımlamadan temel bileşenler analizi yapılmış ve varimax döndürme tekniği kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha) α=0,970 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarını oluşturan güvenirlik katsayıları: 1. Kendini Gösterebilmeye ve İletişime Yönelik Saldırılar (α=0,899), 2. Sosyal İlişkilere Yönelik Saldırılar (α=0,917), 3. İtibara Yönelik Saldırılar (α=0,821), 4. Mesleki Duruma Yönelik Saldırılar (α=0,911) ve 5. Kişinin Psikolojik Sağlığına Yönelik Saldırılar (α=0,740) şeklinde bulunmuştur

ölçek 5 alt boyut altında toplam 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte, Kendini Gösterebilmeye ve İletişime Yönelik Saldırılar ile ilgili 6, Sosyal İlişkilere Yönelik Saldırılar ile ilgili 4, İtibara Yönelik Saldırılar ile ilgili 3, Mesleki Duruma Yönelik Saldırılar ile ilgili 7 ve Kişinin Psikolojik Sağlığına Yönelik Saldırılar ile ilgili 3 soru yer almaktadır.

Derecelendirme: 
“(1) Hiçbir Zaman, (2) Nadiren, (3) Bazen, (4) Genellikle, (5) Her Zaman” biçiminde 5’li likert tipine göre derecelendirilmiştir.
İletişim: