Aile Uyum Ölçeği-Hasta Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çöldür, E.Ö. (2018). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Aile Uyum Ölçeği-Hasta Formunun Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yayımlanmış Uzmanlık Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Manisa.

Sorumlu Yazar: 
Emine Özge Çöldür
Geçerlik: 

Bu çalışmada yapılan DFA sonucunda öncelikle Ki Kare (x²) Uyum testine bakılmıştır. DFA sonucundax² değerinin (241.12, p < .000) istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.Bir sonraki aşamada x²/sd oranına bakılmıştır. x2 / sd oranının (241.12 / 146 = 1.65) 3’ten küçük olduğu ve modelin iyi uyum gösterdiği söylenebilir. Daha sonra ölçeğe ilişkin İyilik ve Karşılaştırmalı Uyum indekslerine bakılarak model sınanmıştır. AUÖ-HF’nun alt boyutları için RMSEA değeri 0.079, KUİ değeri ise 0.92olarak hesaplanmıştır. DFA sonucunda elde edilen tüm uyum indekslerinin kabul edilebilirdüzeyde uyuma işaret ettiği görülmektedir.DFA uyum değerleri Tablo 13’teverilmiştir. Modele ilişkin standartlaştırılmış regresyon ağırlıkları istatistiksel bakımdan anlamlı olup 0.39 ile 0.89arasında değişmektedir (Şekil 1).Sadece bir madde istisna göstemektedir: 15 inci maddenin Beta katsayısı kabul edilebilir sınırın (0.30) altındadır (0.21).Yine aynı madde için kalıntı değeri kabul edilebilir sınırlar dışındadır (0.954).

Güvenirlik: 

19 madde üzerinden yapılan toplam güvenirlik testi sonucunda iç tutarlılıkkatsayısı α=0.89, alt ölçekler için sırasıyla 0,74,0,69,0,73,0,74olarak belirlenmiştir. Her bir maddenin madde-toplam korelasyon katsayıları 0,22-0,66 arasında elde edilmiştir ve tümüistatistiksel olarak anlamlı düzeydedir

19 madde ve 4 alt boyut
OKB Semptomlarına Doğrudan Katılım Ve Kolaylaştırma (5 m): Yakınım obsesif-kompulsif bozukluk ile ilgili endişelerimin gerekçesi olmadığı konusunda beni rahatlattı.
OKB Tetikleyicilerinden Kaçınma (6 M): Yakınım kompulsif davranışlarımı yaparken bekledi.
Hastanın Sorumluluklarının Üstlenilmesi (5 m): Yakınım obsesif kompulsif belirtilerim nedeniyle karar veremediğimde basit kararlar vermemde yardım etti.
Kişisel Sorumlulukların Değiştirilmesi (3 m): Yakınım obsesif-kompulsif belirtilerim nedeniyle boş zaman aktivitelerini azalttı.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç – 5= her gün)
İletişim: