A Sosyal Beceri Ölçeği-80

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tatar, A., Özdemir, H., Dindar-Haşlak, F., Atsızelti, Ş., Özüdoğru, M. T., Çavuşoğlu, F., … Uyğur, G. (2018). Yetişkinler için A Sosyal Beceri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(68), 69-88.

Sorumlu Yazar: 
Arkun Tatar
Geçerlik: 

Ayırt edici geçerlilik işlemi için yapılan karşılaştırmalarda A-SBÖ-80’in Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nin Anksiyete alt boyutu, Büyük Beş-50 Kişilik Testi Duygusal Dengelilik faktörü ile düşük düzeyde ve Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’in tüm alt boyutlarıyla ters yönlü bağıntılar sağlanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tüm grup için 0,956, kadınlarda ve erkeklerde ise 0,955 iç tutarlılık güvenirlik değeri gösterdiği görülmüştür. Ölçeğin tek numaralı maddelerden oluşan birinci yarısının 0,915, çift numaralı maddelerden oluşan ikinci yarısının ise 0,916 iç tutarlılık güvenirlik değeri hesaplanmıştır. Ölçeğin bu iki yarısı arasındaki benzerlik bağıntısı ise 0,922 olarak belirlenmiştir. Tüm grup için hesaplanan hem eşit iki yarı için Sperman-Brown Katsayısının hem de Guttman İki Yarım Test Kat- sayısının 0,959 olduğu görülmüştür. Ölçeğin 15 gün sonra yeniden uygulanmasıyla elde edilen test-tekrar test bağıntı katsayısıyla hesaplanan güvenirlik değeri de 0,698 olmuştur. Bu uygulamada tüm grup için ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik değeri ise 0,948 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek toplam 80 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert (Hiç Uygun Değil=1 ve Tamamen Uygun=5 )
İletişim: