Tiksinme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnözü, M. ve Eremsoy, C. E. (2013). Tiksinme Ölçeği ile Bulaşma/Kirlenme Bilişleri Ölçeği’nin Türkçe versiyonlarının psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 1-10.

Sorumlu Yazar: 
C. Ekin Eremsoy
Geçerlik: 

Söz konusu ölçme modeli için uyum indeksi değerleri, χ2 271 = 557.22, p < .001, NC = 2.06, CFI = .96, RMSEA = .05, GFI = .90 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

TÖ-R için iç tutarlık katsayıları .87 (toplam ölçek) ile .64 (bulaşma/kirlenme alt ölçeği) arasında değişmektedir. BKBÖ için ise iç tutarlık katsayıları olasılık, tehdit alt ölçekleri ile toplam ölçek için sırasıyla .84, .83 ve .89 olarak bulunmuştur.

2 alt boyut 26 madde ve 13 obje
Olasılık (13)
Tehdit (13)

Derecelendirme: 
100’lü Punlama ( 0 ile 100 puan arası)
İletişim: