Siyasal Rıza Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ceylan, F., İspir, N. ve Özpolat, A. R. (2019). Siyasal Rıza Ölçeği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 605-629.

Sorumlu Yazar: 
Fatih Ceylan
Geçerlik: 

AFA analizi sonucunda toplam % 58,203 varyansı açıklayan yedi faktörlü yapının ortaya çıktığı ve DFA analizi sonucunda
oluşan dört faktörlü ölçeğin uyum değerlerinin (ki-kare=χ2=390.195, p=.000, df=202, χ/df=1.932, RMSEA=.065, CFI=.89, GFI=.87, AGFI=.83) şeklinde, kabul edilebilir düzeylerde olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı değerinin .82 olarak bulunmuştur.

Ölçek 22 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Sorumluluk (8m)
Doğruluk (6m)
Yetkinlik (4m)
Özgür irade (4m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: