Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürbüz, B., Öncü, E. ve Emir, E. (2015). Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik
ve güvenirlik çalışması. 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nde sunulan bildiri, 5-7 Kasım 2015, Eskişehir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Gürbüz
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ölçeğin orjinalinde bulunan 27 madde ve 3 faktörlü yapının doğrulanmadığı, 16 madde ve 3 faktörlü yapının ise kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

3 alt boyut için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları 0.66 ile 0.79 arasında değişirken, toplam ölçek için bu değer 0.86 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 16 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Kişisel Kolaylaştırıcılar
Kişilerarası Kolaylaştırıcılar
Yapısal Kolaylaştırıcılar

Derecelendirme: 
İletişim: