Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, H. (2011). Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği geliştirme çalışması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4(1), 63-74.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Yıldız
Geçerlik: 

Ölçeğinin yapı geçerliğini ortaya koymak ve ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin
belirlenerek boyutlandırılması amacıyla faktör analizi yapıldı. Önce verilerin uygunluğu ve örneklem
yeterlilik testi için Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) ve Barlett Sphericity testi kullanıldı. Ardından
özdeğer çizgi grafiği incelendi. Faktör analizi için temel bileşenler (Principal component factoring) ve
faktör döndürme (varimax rotation) tekniği kullanıldı. Sonuçlara göre ölçeğin 6 faktörlü yapıda daha
iyi toplandığı görüldü.

Güvenirlik: 

Çalışmada geliştirilen ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacı ile iç tutarlılık analizi yapıldı ve
Cronbach Alfa değeri hesaplandı.

6 alt boyut ve 46 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
çok fazla 1, fazla 2, orta 3, az 4, hiç 5