EPOCH Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirci, İ. ve Ekşi, F. (2015). Ergenler için beş boyutlu iyi oluş modeli: EPOCH Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. Gençlik Araştırmaları Dergisi 3(3), 9-30.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Demirci
Geçerlik: 

Ölçeğin beş boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ( = 381.29, sd = 160, RMSEA = .074, NFI = .96, NNFI = .98, CFI = .98, IFI = .98, RFI = .96 ve SRMR = .052). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .37 ile .84 arasında değişmektedir. EPOCH Ölçeği’nin toplam puanı ile Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu arasında .61 düzeyinde pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. EPOCH Ölçeği’nin alt boyutları ve Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu arasındaki korelasyon katsayıları, .35 ile .60 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .72 ile .88 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .41 ile .77 arasında değiştiği görülmüştür.

5 alt boyut ve 20 madde
Bağlılık (4 m): Kendimi yaptığım işe tamamen kaptırırım.
Kararlılık (4 m): Bir şey için plan yaptığımda o plana uyarım.
İyimserlik (4 m): Belirsizlik durumlarında en iyisini umarım.
İlişkililik (4 m): Bir sorun yaşadığımda benimle ilgilenecek birileri vardır.
Mutluluk (4 m): Mutlu hissederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: