Duwas İşkoliklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, T. ve Tel, F. D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.

Sorumlu Yazar: 
Tayfun Doğan
Geçerlik: 

“Aşırı çalışma” alt boyutu için madde toplam korelasyonu .39 ile .51 arasında değişen değerlerde bulunmuştur. “Kompulsif çalışma” alt boyutu için ise .30 ile .57 arasında değişen değerler bulunmuştur. DFA sonuçlarına göre ise Tek faktörlü model için elde edilen uyum iyiliği indeksleri [χ2=294.65, sd= 73, χ2/sd= 4.04, AGFI=0.86, CFI= 0.90, IFI= 0.88, GFI= 0.90, RMSEA=0.090] olarak bulunmuştur. İki faktörlü modeli için elde edilen uyum iyiliği indeksleriise [χ2= 227.54, sd= 66, χ2/sd= 3.44, AGFI=0.87, CFI= 0.91, IFI= 0.91, GFI= 0.92, ,RMSEA= 0.080] olarak elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütünü için iç tutarlık (Cronbach alfa) katsayısı .85 olarak bulunmuştur. Alt boyutlara göre ise “aşırı çalışma” alt boyutuiçin iç tutarlık katsayısı .76 ve “kompulsif çalışma” alt boyutu için .74 olarak bulunmuştur.

2 alt boyut 14 madde
Aşırı Çalışma(8m): Telaş içinde ve zamana karşı yarışan biri olarak görünürüm.
Kompulsif Çalışma(6m): Genellikle içimde beni çok çalışmaya iten bir şeyler olduğunu hissediyorum

Derecelendirme: 
5’li Likert tipi (1-Hiç uygun değil, 5-Tamamen uygun)
İletişim: