Diyabetik Ayak Bilgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kır-Biçer, E. (2011). Diyabetli hastalarda ayak bakım uygulamaları ve öz etkililiğin değerlendirilmesi (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Emine Kır Biçer
Geçerlik: 

Bu çalışmada ölçeklerin içerik geçerliliği uzman görüşüne başvurularak yapıldı. Ölçme araçlarının güvenilirliği ise; test-tekrar test yöntemi, iç tutarlılık denetlemesinde kullanılan Cronbach alfa yöntemi ile sınandı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tek boyutunun toplam puan iç tutarlılık katsayısı .58 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayısı .56 ile .80 arasında değişmektedir.

5 madde

Derecelendirme: 
İletişim: