CP-QOL Teen Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, S. (2012). Türk toplumunda serebral palsili ergenlerde CP-QOL Teen Ölçeğinin geçerlilik-güvenirlilik değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Serpil Çelik
Geçerlik: 

Geçerlilik çalışmaları yapısal geçerlilik (construct validity) ile gerçekleştirildi. Bunun için ölçek sonuçlarıyla diğer değerlendirme parametreleri arasındaki korelasyon analizleri yapıldı. Korelasyon analizleri için Pearson rank korelasyon katsayısı kullanıldı. Eşlik eden sorunların varlığına dayanılarak oluşturulan 2’li grupların ve cinsiyetlerin karşılaştırılması paired (eşleştirilmiş) t testi ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık sınırı p< 0.05 olarak kabul edildi.

Güvenirlik: 

Ölçeklerin güvenirlilik çalışması için test-tekrar test değerleri arasındaki intraclass (sınıf içi) korelasyon katsayısı (IKK) belirlendi . Aynı zamanda ölçeğin güvenirliliği için cronbach-α katsayısı kullanıldı ve 0.7’nin üzerindeki değerler yüksek içsel tutarlılık olarak kabul edildi

Derecelendirme: 
9’lu Likert (1=çok mutsuz – 9=çok mutlu)