Anneler için Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, S. (2015). Anneler için Ebeveyn Yetkinlik Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 282-297.

Sorumlu Yazar: 
Sezai Demir
Geçerlik: 

Verilerin temel bileşenler analizine uygunluğu Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda KMO değeri .822 olarak bulunmuştur. Barlett Sphericity testi verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediğini kontrol etmek için kullanılabilecek istatistiksel bir tekniktir. Çalışmada yapılan analiz sonucunda Barlett testi anlamlı bulunmuştur (χ2= 8778.753; p<0.05).
Faktör yükleri; disiplin alt boyutu için .54 ile .88 arasında, boş zamanı yönetme alt boyutu için .35 ile .89arasında, duygusal destek alt boyutu için .56 ile .77 arasında, okul desteği alt boyutu için .51 ile .73 arasında ve sağlık alt boyutu için ise .75 ile .87 arasında değiştiği görülmektedir.
Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği (EYÖ) ölçekten alınan toplam puanların ilişkisi .91 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .79 olarak bulunurken, test-tekrar test güvenirlik sonucu ise .84 olarak bulunmuştur.

Ölçekte 32 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: