Siberkondri Ciddiyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uzun, S. U., & Zencir, M. (2018). Reliability and validity study of the Turkish version of cyberchondria severity scale. Current Psychology, 1(7).

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Utku UZUN
Geçerlik: 

Ölçeğin uyum indeksi değerleri; χ2= 1308.977 (df = 490,p<0.001),χ2/df ratio=2.67, SRMR=0.080, GFI=0.80, Robust RMSEA = 0.064, Robust CFI = 0.94, Robust NNFI = 0.95, BIC = 29,747.606, AIC = 29,476.803 şeklindedir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur.

33 madde 5 alt boyut

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: