Manyetizmanın Temelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, D., Kısa, S., & Hisar, F. (2012). Validity and reliability of the Turkish version of the Essentials of Magnetism Scale (EOM II). International Nursing Review, 59(4), 570-576.

Sorumlu Yazar: 
Sezer Kisa
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Yapı geçerliğine kanıt sağlamak için Faktör analizi kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda, ölçeğin 58 madde ve 7 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Faktör analizinde varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α =.34 ile α =.70 arasında değişmektedir .

Derecelendirme: 
4’lü Likert Tipi 1-Çoğunlukla Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Katılıyorum, 4- Çoğunlukla Katılıyorum
İletişim: