Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçyiğit, M., & Karadağ, E. (2017). Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği için bir ölçek geliştirme çalışması. Journal of Kirsehir Education Faculty. 18(2).

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Koçyiğit
Geçerlik: 

Maddeler üzerinde açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Burada KMO örneklem yeterliği katsayısı .85 ve Bartlett küresellik testi katsayısı .00 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçek geneli için Cronbach α .918 bulunmuştur.

Ölçek 42 madde ve 11 faktörden oluşmaktadır

Derecelendirme: 
Hiçbir Zaman Nadiren Bazen Çoğunlukla Her Zaman
İletişim: