Dispne-12 Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Metin, Z. G., ve Helvacı, A. (2018). Dispne-12 Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5(2), 102-115. DOI: 10.31125/hunhemsire.454354

Sorumlu Yazar: 
Zehra Gök Metin
Geçerlik: 

Yapılan kapsam geçerliğinde ölçek maddelerine ilişkin uzman görüşleri arasında yüksek derecede uyum olduğu saptanmıştır (KGO=1.00). Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin toplam varyansın %84.14’ünü açıklayan iki faktörlü yapıya sahip olduğu ve faktör yüklerinin 0.80-0.95 arasında değiştiği belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizine göre, Ki kare/sd=1.936, normlaştırılmamış uyum indeksi=0.89 ve karşılaştırmalı uyum indeksi=0.94 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.97 bulunmuştur.

12 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Dörtlü likert tipteki (0=hiç, 1=hafif, 2=orta, 3=ciddi) seçeneklerini içermektedir.
İletişim: