Diğerkâmlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ersanlı, K., ve Doğru- Çabuker, N. (2015). Diğerkâmlık Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 43-53. DOI: 10.17755/esosder.70589

Sorumlu Yazar: 
Kurtman Ersanlı
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmış ve doğrulayıcı faktör analizi bulguları da elde edilen uyum indekslerinin iki boyutlu yapıyı doğruladığını göstermektedir. Diğerkâmlık Ölçeği’nde, elde edilen iki faktör (özveri ve bencillik) toplam varyansın %43’ini açıklamaktadır

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi sonuçları özveri ve bencillik faktörleri için sırasıyla .87, .77’dir. Tüm ölçeğin Cronbach α değeri ise .76 bulunmuştur.

Ölçek 20 madde iki faktörden oluşmaktadır.
Özveri (15m): Sahip olduğum maddi olanakları başkalarıyla paylaşmaktan keyif alırım.
Bencillik (6m): Yararıma olmayacak hiçbir yardım davranışında bulunmam.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=en az – 5=en çok)
İletişim: