Barf Bulantı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şişman, H.(2015). Barf Bulantı Ölçeği’ nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Hamide Şişman
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği için görüşüne başvurulan tüm uzmanların görüşünün tutarlı olduğu ve daha önce Türk insanı için uygun bulunan GKÖ ile BARF’ ın istatistiksel olarak eşit kabul edilebileceği (Cochran’s Q = 9; p=0,437) anlaşıldı.

Güvenirlik: 

The Baxter Retching Faces Scale (BARF) ile yaş, vücut ağırlığı (kg), boy (cm), BKİ
(m2), ameliyatın süresi (dakika), ameliyat sonrası ilk beslenme saati ilişkisini incelemek için ise Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı. BARF ile GKÖ paralel test güvenirliğini incelemek için Pearson Korelasyon Analizi ve Eşleşmiş t testi kullanıldı. Elde edilen sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde ve p<0,01 p<0,001 ileri anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.

82 madde

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0= yok – 4= şiddetle)
İletişim: