Psikolojik Danışma Yardımına İlişkin Beklentiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Lüleci, B., Soylu, Y. ve Canbulat, N . (2016). Psikolojik Danışma Yardımına İlişkin Beklentiler Ölçeği’nin geliştirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(3), 313-326.

Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi ile dört faktörlü yapı test edilmiş ve söz konusu modelin kabul edilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında madde toplam regresyonu ve Cronbach
Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgular, Psikolojik
Danışma Yardımına İlişkin Beklentiler Ölçeğinin yeterli psikometrik özelliklere sahip
olduğuna ve üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma yardımına ilişkin beklentilerini
ölçmek amacıyla kullanılabileceğine işaret etmektedir.

23 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: