Demokratiklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, F. (2021). Democracy Scale For Teacher Candidates: A Validity And Reliability Study. In: Education Quarterly Reviews, 4(2), 539-546. doi: 10.31014/aior.1993.04.02.299

Sorumlu Yazar: 
Fatih KAYA
Geçerlik: 

Ölçek geliştirme aşamasında taslak madde havuzuna 50 madde yerleştirilmiş ve taslak maddeler üzerinde yapılan düzenlemeler sonucunda araştırmanın amaçlarına uygun olacak biçimde 45 madde uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda 40 madde belirlenerek ölçek ön uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Daha sonra geçerlik çalışmaları kapsamında yapılan AFA sonucunda 17 maddenin tek bir faktör altında toplandığı görülmüştür. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin “.476” ile “.752” arasında değiştiği, faktör ortak varyanslarının ise “.468” ile “.645” arasında değiştiği ve ölçekte yer alan 17 maddenin toplam varyansının %49. 640’ını açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeğin madde geçerliğine ve homojenliğine ilişkin olarak ayrıca düzeltilmiş madde-test korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Düzeltilmiş Madde-Test Korelasyonlarının “.471” ile “.676” arasında değiştiği; ölçeğin Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayının ise .88 olduğu bulgulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları, birinci çalışma grubu için “.88” ikinci çalışma grubu için “.89” olarak hesaplanmıştır. Kline (2011) genel olarak güvenirlik katsayısının “.90” civarında mükemmel, “.80” civarında çok iyi, “.70” civarında yeterli, “.50”nin altında ise yetersiz olduğunu belirtmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, bu araştırma için hesaplanan iç tutarlılık katsayılarının çok iyi düzeyde olduğu söylenebilir.

Ölçek 17 maddeden oluşmaktadır.

1-Demokrasiyi yaşam biçimi olarak kabul ederim.
2-Herkesin seçme ve seçilme hakkı olduğuna inanırım.
3-Demokrasinin ve çeşitliliğin toplum için yararlı olduğunu düşünürüm.
4-Herhangi bir konuda azınlığın görüşüne saygı duyarım
5-İnsanlardan gelebilecek eleştirileri anlayışla karşılarım
6- Farklı kültürlerden insanlarla çalışabilirim.
7-Siyasi konularda farklı görüşlerden insanları dinlerim.
8-Siyasi konularda sorumluluk alırım.
9-Başkalarının siyasi tercihlerine saygı duyarım.
10-Toplumda farklı görüşlerin temsil edilmesini isterim.
11-İnsanların bireysel hak ve özgürlüklere sahip olması konusunda mücadele ederim.
12-Hukuk kurallarına uyarım.
13-Herkese eşit davranırım.
14-Farklı düşüncelere saygı duyar, onlara hoşgörü ile yaklaşırım
15-Kadın ve erkeğin siyasette eşit söz hakkı olduğuna inanırım
16-Kadınların yönetimlerde rol almalarını desteklerim
17- Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olmasını desteklerim

Derecelendirme: 
Ölçeğin puanlanmasında “Katılmıyorum”dan “Tamamen Katılıyorum”a doğru sıralanan 5’li likert tipi dereceleme kullanılmıştır.
İletişim: