Ateizm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çinici, M., ve Kızılgeçit, M. (2021). Bireylerin İnançsızlık Eğilimi: Ateizm Ölçeği. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(43),1-18. https://doi.org/10.17335/sakaifd.877222

Sorumlu Yazar: 
MURAT ÇİNİCİ
Geçerlik: 

Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri ,880 ve Bartlett’s Küresellik Testi değeri ise
*X2=1395.249; df=15, p<,001 için anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ilk başta ,96 olarak bulunmuştur.

“Yaratıcının var olmadığını düşünüyorum”,
“Yaratıcının var olmadığını biliyorum”,
“Yaratıcının var olduğuna inanmıyorum”,
“Yaratıcı olmadığı için dinlerin de olmadığını düşünüyorum”,
“Yaratıcının varlığına inanmıyorum”,
“Yaratıcıya inanmamanın insanı özgürleştireceğini düşünüyorum.”

Derecelendirme: 
“Kesinlikle katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Biraz Katılıyorum (3)”, “Katılıyorum (4)” ve “Kesinlikle katılıyorum (5)
İletişim: