Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Yalnız, A. (2015). Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 473-482.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde 15 maddeden oluşan tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s alpha iç tutarlık katsayısı .67 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 15 madde ve tek faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: