Allah Merkezlilik Ölçeği (AMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Horozcu, Ü., & Güneş, A. C. (2020). Allah Merkezlilik Ölçeği (AMÖ): Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(2), 297-327. https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2020.6.2.02

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Celalettin Güneş
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla önce açımlayıcı, ardından da doğrulayıcı faktör analizi yöntemlerine başvurulmuştur. Elde edilen verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı, BartlettKüresellik Testi ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterlik Testi ile hesaplanmıştır. 326 katılımcıdan elde edilen verilerle yapılan analizde KMO değeri .93, Barlett testi sonucunda kay kare değeri anlamlı bulunmuştur [X2= 1240,329 p = .000]. Ölçek maddelerinde .62 ile .82 arasında değişen oldukça kabul edilebilir faktör yük değerleri elde edilmiştir. Ortak Varyans değerleri .39 ile .67 arasında değişmektedir. X2 = 34.75, Serbestlik Derecesi (Df) = 20, Anlamlılık değeri (P): 0.02, (X2 /df =1.73), Yaklaşık Hataların Ortalama Kare Kökü (RMSEA) = 0.074, Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI) = 0.95, Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI) = 0.97, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) = 0.98, Kök Ortalama Karekökü (RMR) = 0.062, Standart Ortalama Kalanların Karekökü (SRMR) = 0.046, Uyum İyiliği İndeksi (GFI) = 0.94, Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI) = 0.89 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

X2 /df = 1.73, RMSEA= 0.074, NFI = 0.95, NNFI = 0.97, CFI = 0.98, RFI = .98, IFI = .93, RMR = 0.062, SRMR = 0.046, GFI = 0.94 ve AGFI = 0.89 şeklindeki uyum skorları elde edilmiştir. 8 madde ve tek faktörlü yapıdaki ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) .89 olarak tespit edilmiştir.

1-Yaptığım işlerde öncelikle Allah’ın rızasını gözetirim.
2-Allah’ın beni gördüğünü bildiğim için kötülük yapmam.
3-Allah’a hesap vermeye olan inancım beni nefsimin istediği birçok şeyi yapmaktan alıkoyuyor.
4-Hem insanların hem de Allah’ın sevmediği şeyleri yapmaktan kaçınıyorsam bu daha çok Allah korkusundandır.
5-Kıyafetim Allah’ın emirlerine uygunsa, başkasının ne düşüneceği pek umurumda olmaz.
6-Bir işte Allah rızası olduğunu bilirsem insanların ne düşündüğünü çok da önemsemem.
7-Hem insanların hem de Allah’ın sevdiği şeyleri yaparken daha çok insanlar için yaparım.
8-Çoğu zaman Allah’ın rızasına aykırı olduğu için nefsimin istediği şeyleri yapmıyorum.

Derecelendirme: 
7’li likert (1=Bana Hiç Uygun Değil, 7=Bana Tamamen Uygun)
İletişim: