Dissosiyasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şar, V., Kundakçı, T. ve Kızıltan, E. (1997). Disosiyatif yaşantılar ölçeği’nin (DES-II) geçerlik ve güvenirliği. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı, 55-64.

Geçerlik: 

Tüm deneklerden oluşan grupta DIS-Q toplam puanı ile yaş arasında negatif korelasyon vardı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığını gösteren Cronbach Alfa değeri tüm deneklerden oluşan grup için 0.98 olarak bulundu.

Derecelendirme: 
5’li Likert