Sınıf İçi Eğitsel Robotik Eğitim Uygulamalarına Dönük Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balcı, H., ve Korkmaz, Ö. (2020). Sınıf İçi Eğitsel Robotik Eğitim Uygulamalarına Dönük Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 84-99.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Balcı
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Yapı geçerliliğinden sonra ise maddelerin amaca hizmet etme düzeyleri, madde toplam korelasyonları ile ayırt edicilik düzeyleri incelenmiştir

Güvenirlik: 

32 maddeden ve 3 faktörden oluşan ölçeğin faktörlere göre iç tutarlılık düzeyleri, İki eş yarı korelasyonu, Sperman Brown formülü, Cronbach Alpha, Guttmann split-half güvenirlik formülü kullanılarak hesaplanmıştır.
Ölçekle yapılan ölçümlerin zaman içinde değişiklik gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla sekiz hafta arayla ikinci uygulama yapılmış ve test-tekrar test yöntemi ile kararlılık düzeyleri incelenmiş ve ölçeğin kararlılık seviyesinin yüksek olduğu görülmüştür.

İsteklilik: 20 madde
-Eğitsel robotlarla ilgili sınıfta etkinlik yapmak isterim.
İşbirliği ve Problem Çözme: 7 madde
-Yaptığım projeleri mantıklı bir şekilde çözmek hoşuma gider.
Olumsuz Bakış: 5 madde
-Eğitsel robotlarda bazı parçaları kullanmaktan hoşlanmam
toplam 32 madde

Derecelendirme: 
5’li likert (1: kesinlikle katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum)
İletişim: