Ortaokul Öğrencileri için Dinleme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir-Atalay, T., & Melanlıoğlu, D. (2016). Ortaokul Öğrencileri İçin Dinleme Stratejileri Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması.A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (57), 1885-1904.

Sorumlu Yazar: 
Tazegül Demir Atalay
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizi sonucunda üç faktörde toplanan maddelerin faktör yükleri ,45 ve üzeridir.Ölçeğin uyum indeksi değerleri ise RMSEA=.060, CFI=.95, IFI=.95, GFI=.94, AGFI=.90 ve SRMR=.081 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamı için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ,956’dır.Alt boyutlar açısından bakıldığında geliştirilen ölçeğin 1. faktör için ,930; 2. faktör için ,914; 3. faktör için ,830 şeklinde güvenirlilik düzeylerine sahip olduğu görülmektedir.

Ölçek 47 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: