Öğretmenlerin Okuma ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, K., Ateş, S. ve Çetinkaya, F. Ç. (2016). Öğretmenlerin Okuma ve Yazma Öğretimine Yönelik
Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği’nin Türkçe uyarlama çalışması. International Journal Of Eurasia Social
Sciences, 7
(25), 258-270.

Sorumlu Yazar: 
Kasım Yıldırım
Geçerlik: 

ÖOYÖYÖYAÖ’nün faktör yükü .50 ile .77 arasında
değişmiştir. Ölçeğin maddelerinin madde toplam test korelasyonları .45 ile .74 arasında değişmiştir. Bu bulgular
ölçeğin maddelerinin benzer davranışları değerlendirdiğine yönelik ifade edilebilir.

Güvenirlik: 

AFA analizleri hem Mplus’ta hem de
SPSS’te kontrol edilmiştir. Öncelikle veri setinin çok değişkenli istatistikler için uygun olup olmadığı test
edilmiştir. Buna göre tüm grupta KMO örneklem uygunluk katsayısı .911 (>.60), Barlett Sphericity testi (çok
değişkenli normal dağılımın göstergesi) χ2=1767,113(231); (p< .001) olarak elde edilmiştir.

4 alt boyut ve 22 madde den oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
1 “Hiç” ve 9 “Çok”
İletişim: