Öğretmenlerin Kişiler Arası Motivasyon Stilleri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kanadlı, S., & Bağçeci, B. (2016). Öğretmenlerin kişiler arası motivasyon stilleri: Öğrenme iklimi ölçeğinin Türkçe versiyonu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 1-12.

Sorumlu Yazar: 
Sedat Kanadlı
Geçerlik: 

Öğrenme İklimi Ölçeğinin Uyum İyiliği Testlerine İlişkin Sonuçları : χ2=186,03, P=p<0.01, df=88, χ2/df=2.11 , CFI= .98, NFI=.97, GFI=.93, AGFI=.90, SRMR=.040, RMSEA= .061 şeklindedir.

Güvenirlik: 

Yapılan analiz sonucunda ölçeğin alfa katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur.

Tek faktörlüdür ve toplamda 15 madde bulunmaktadır.
“1. Öğretmenimin bana seçenekler sunduğunu ve tercih hakkı verdiğini düşünüyorum.”
“2. Öğretmenim tarafından anlaşıldığımı hissediyorum.”
“3. Ders sırasında öğretmenime karşı rahat ve samimi olabiliyorum.”

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=tamamen katılmıyorum- 7= tamamen katılıyorum)
İletişim: