Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, F. ve Karaa, F. N. (2013). Öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları: Ölçek geliştirme çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(4), 103-118.

Sorumlu Yazar: 
Fatih Aydın
Geçerlik: 

Her bir maddeye ait madde puanı ile ölçek puanı arasındaki korelasyon katsayıları 0,31 (m7) ile 0,70 (m13) arasında değişmekte olup maddelerin katsayıları 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak manidardır. Buna göre ölçek kapsamında yer alan bu maddelerin ölçtüğü özellik ile ölçeğin bir bütün olarak ölçtüğü özelliğin aynı olduğu görülmektedir. Madde puanı ile ölçek puanı arasındaki korelasyon katsayıları 0,01 düzeyinde manidar olan maddeler dolayısıyla nihai ölçekte yer alabilirler.

iÖlçeğin yapı geçerliğini ve verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek üzere veriler üzerinde ilk olarak Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) ve Bartlett Küresellik Testi analizleri yapılmış ve KMO= 0,889; Bartlett Küresellik Testi değeri ise x2 =2274,311; sd=190 (p=0,000) olarak belirlenmiştir. KMO değerinin 0,60’tan yüksek olması ve Bartlett Küresellik Testi değerinin 0,05 düzeyinde manidar olması faktör analizi yapılabilmesi için yeterli görülmektedir

Güvenirlik: 

Likert tipi bir ölçeğin güvenirliğini belirlemek
için, ilk olarak, Cronbach (1951) tarafından geliştirilen α katsayısı kullanılmalıdır
(. Ölçek kapsamında yer alan maddelerin tamamının bir bütün olarak
ölçeğin bütünü ile ölçülmek istenen özelliği ölçüp ölçmediğine ilişkin bilgi veren Cronbach
alfa güvenirlik katsayısı α = 0,87 olup, bu katsayı ölçeğin bütünü için kabul edilebilir
düzeydedir ve ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğine sahip olduğunu göstermektedir.

Ölçek maddelerinin tek-çift ya da ilk yarı-son yarı olarak iki
eş yarıya ayrılarak testin iki yarısı arasındaki ilişkiden hareketle ölçeğin tamamı için
hesaplanan korelasyon katsayısı olan bu değer 0,87 olarak hesaplanmış olup, bu değere göre
ölçeğin tutarlı ölçme sonuçları verdiği söylenebilir

Tek boyut ve 17 madde
1)Teknolojinin çalışma verimimi arttırdığına inanırım
2)Teknolojiyi kullanmaktan hoşlanırım
3)Teknolojiyle ilgili çalışmaları yakından takip ederim
4) Teknolojiyle ilgili araştırmalar ilgimi çeker

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: