Merhamet Yeterliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çiftçi, B., & Aras, G. N. (2021). Adaptation of the compassion competence scale to Turkish. Perspectives in Psychiatric Care. https://doi.org/10.1111/ppc.12846

Sorumlu Yazar: 
Güzel Nur Aras
Geçerlik: 

Yapılan analizler sonucu ölçme aracının geçerli olduğu belirlendi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin “İletişim” alt boyutu için 0.757, “Duyarlılık” alt boyutu için 0.639, “İç görü” alt boyutu için 0.658, olduğu; ölçeğin bütünü için Cronbach Alpha değerinin ise 0.795 olduğu belirlendi. İki yarı güvenirlik analizi sonuçları da ölçeğin yeterli güvenirliğe sahip olduğunu gösterdi.

Ölçek 11 madde ve “iletişim”, “duyarlılık” ve “iç görü” olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Örnek Maddeler;
Hastalara olan şefkatimi onlarla iletişim kurarak ifade edebilirim.
Hastalar bana hastalıklarıyla ilgili endişelerini ve hastalıklarının zorluklarını anlatır.

Derecelendirme: 
1= Kesinlikle Katılmıyorum – 2=Katılmıyorum – 3=Kısmen katılıyorum – 4=Katılıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/