Mekansal Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yaşaroğlu, C. (2017). Mekânsal Bağlılık Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2810-2817.
doi: 10.14687/jhs.v14i3.4665

Sorumlu Yazar: 
Cihat Yaşaroğlu
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizinde ölçeğin tek faktörlü bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde ise ortaya çıkan bu yapı test edilmiştir. AFA’ya ilişkin modelin doğrulanması için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin geçerli bir yapıda olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç güvenirlik katsayısı .917 olarak hesaplanmış ve bu da ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Ölçek 17 madde ve tek faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/