Matematik Korkusunun Nedenleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başar, M., ve Doğan, M. C. (2020). Öğrencilerin matematik dersine yönelik korku nedenlerini belirlemeye yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 644-658.
https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846

Sorumlu Yazar: 
Murat Başar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach-Alpha güvenirlik düzeyi ,940, Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 940, Bartlett Küresellik Testi χ2 değeri 17232,854 p<001 olarak hesaplanmıştır.Ölçeğin alt boyutlarının her birinin güvenirlik katsayısı:
öğretmenden kaynaklı matematik korkusu: ,823
çevreden kaynaklı matematik korkusu: ,779
matematiğin yapısından kaynaklı korku: ,816
Öğrencinin kişisel özelliklerinden kaynaklı matematik korkusu: ,775

Öğretmenden Kaynaklı Matematik Korkusu: 5 madde
Çevreden Kaynaklı Matematik Korkusu: 5 madde
Matematiğin Yapısından Kaynaklı Matematik Korkusu: 5 madde
Öğrencinin Kişisel Özelliklerinden Kaynaklı Matematik Korkusu: 5 madde
toplam: 20 madde

Derecelendirme: 
5li likert (1- “Beni hiç yansıtmıyor” 2- “Beni biraz yansıtıyor”, 3-“ Beni orta düzeyde yansıtıyor”, 4- “Beni oldukça yansıtıyor” 5- “Beni tamamen yansıtıyor”)
İletişim: