Ergenler için Öfke Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, M. A. (2016). Development of Anger Regulation Scale for Adolescents (ARS-A): Validity and reliability studies. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(3), 247-258. doi: 10.5350/DAJPN2016290306

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Ali Yıldız
Geçerlik: 

EİÖDÖ’nün 18 maddesi toplam varyansın %50.17’sini açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda EİÖDÖ’nün üç faktörlü yapıya sahip olduğu doğrulanmıştır ve modelin uyum değerlerinin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığını gösteren Cronbach alfa katsayısı, içsel işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için 0.77, işlevsel öfke düzenleme alt boyutu için 0.78, dışsal işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için 0.76 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iki hafta ara ile 97 öğrenciye uygulanması sonucu elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayısı içsel işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için r=0.74, dışsal işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için r=0.62 ve işlevsel öfke düzenleme alt boyutu için r=0.62 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
4lü likert(1: asla, 4: her zaman)
İletişim: