DSM-5 Mani Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztekin, S., Alçi, D., ve Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Mani Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18, (ek 2), 73-78. doi:10.5455/apd.240733

Sorumlu Yazar: 
Siğnem Öztekin
Geçerlik: 

Mani Ölçeğinin açıklayıcı faktör analizinde örneklem yeterliliği için Kaiser- Meier-Olkin (KMO) katsayısı 0.85 ve Bartlett katsayısı 389.51 olarak bulunmuştur. Tek faktörlü çözüm elde edilmiştir ve öz değeri 3.69’dur, varyansın toplam %73.8’ini açıklamaktadır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0.77-0.91 arasında bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Mani Ölçeğinin içsel tutarlılığı 0.91 ve madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.67-0.85 arasında bulunmuştur.

5 maddeli bir ölçektir.

Derecelendirme: 
İletişim: